Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte,
aanvaarding, orderbevestiging, overeenkomst en andere (rechts)handelingen, al dan niet in
elektronische vorm, die betrekking hebben op de verkoop en/of levering van producten en/of diensten
tussen een van de volgende firma’s [Outlethaltwente], hierna te noemen: “Gebruiker”, en
diens afnemers, hierna te noemen: “Klant”. Afwijkingen op de Voorwaarden dienen uitdrukkelijk
schriftelijk te worden overeengekomen.
1.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden of bedingen van de Klant
zijn uitgesloten en wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op de Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover zij schriftelijk
tussen de Gebruiker en de Klant zijn overeengekomen, en gelden bovendien uitsluitend voor de
overeenkomst waarbij de afwijkende bedingen en/of aanvullingen zijn gemaakt.
1.4 Indien één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden nietig is of zijn of vernietigd mochten worden,
dan blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverkort en volledig van toepassing. Ter
vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen zullen nieuwe voorwaarden met de Klant worden
overeengekomen, waarbij indien en voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepaling(en) zoveel mogelijk in acht wordt genomen.
1.5 Al hetgeen door de Gebruiker en de Klant reeds voor het sluiten van de overeenkomst is gepresteerd
dan wel geleverd, wordt geacht te zijn uitgevoerd onder toepasselijkheid van de Voorwaarden.
1.6 De Voorwaarden gelden ook voor andere overeenkomsten, inclusief vervolg- en aanvullende
overeenkomsten, waarbij de Gebruiker en de Klant, dan wel hun rechtsopvolger(s), partij zijn.
1.7 Gebruiker behoudt zich het recht voor de Voorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen.
Wijzigingen en/of aanvullingen worden ter kennis van de Klant gebracht door deze op de internetpagina’s
te vermelden en hiernaar te verwijzen in verstrekte documenten en treden als hierover geen bezwaar
wordt kenbaar gemaakt per direct in werking.
1.8 Indien de Gebruiker zich in voorkomend geval niet beroept op de voorwaarden die voortvloeien uit de
Voorwaarden, op welk moment en om welke reden dan ook, kan dat niet worden opgevat als een afstand
van haar recht.
1.9 De Klant mag de overeenkomsten en uit een overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen
dan wel aanspraken van de Klant op de Gebruiker niet aan derden op welke wijze dan ook overdragen
zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Gebruiker. Gebruiker zal deze toestemming niet
op onredelijke gronden onthouden.

2 Offertes, aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

2.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker, in welke vorm
dan ook gedaan, zijn vrijblijvend, ongeacht of een termijn voor aanvaarding is gesteld.
2.2 Gebruiker kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs
kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing
of verschrijving bevat.
2.3 Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke aanvaarding, respectievelijk bevestiging van de
bestelling door de Gebruiker (“ Orderbevestiging”), dan wel indien aflevering heeft plaatsgevonden
omdat uitvoering is gegeven aan de opdracht en/of bestelling van de Klant. De Orderbevestiging wordt,
behoudens schriftelijk tegenbericht van de Klant vóór de daadwerkelijke aflevering, geacht de opdracht
en/of bestelling juist en volledig weer te geven.
2.4 De Gebruiker behoudt zich het recht voor om bestellingen en/of opdrachten en/of orders zonder opgaaf
van redenen te weigeren.
2.5 Opgaven en specificaties door Gebruiker worden slechts bij benadering verstrekt. De, omschrijvingen,
specificaties, tekeningen, afbeeldingen, verduidelijkingen en opgaven van gewicht en afmeting die door
de Gebruiker worden verstrekt in brochures, prijslijsten, informatiefolders, presentaties,
orderbevestigingen en elke andere publicaties zijn louter bedoeld ter indicatie en hieraan kunnen door
de Klant geen rechten worden ontleend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2.6 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, de kosten van verpakking, installatiekosten en eventuele in het kader van de
overeenkomst te maken bijkomende kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en
administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Voornoemde kosten komen voor rekening van Klant.
Alle prijzen gelden per aangeduide eenheid.
2.7 Gebruiker is niet gebonden aan enige order die (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het
in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze
afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
2.8 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.9 Voor zover de Klant – voorafgaand aan ontvangst van de Orderbevestiging – reeds enige prestatie verricht
of voorbereidingen daartoe treft in de kennelijke verwachting dat een overeenkomst tot stand zal komen
of kennelijke veronderstelling dat een overeenkomst tot stand is gekomen, doet de Klant dat op eigen
risico.

3 Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

3.1 De voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken
overeengekomen of opgegeven termijnen dienen slechts ter indicatie en zijn nimmer fatale termijnen.
3.2 Indien Gebruiker voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens behoeft van de Klant, vangt de
uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Klant deze juist en volledig aan Gebruiker ter
beschikking heeft gesteld.
3.3 De Gebruiker raakt eerst jegens de Klant in verzuim na ingebrekestelling onder verlening van een
redelijke termijn om alsnog na te komen.
3.4 De Gebruiker is gerechtigd om voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
3.5 Levering geschiedt Ex Works (“af fabriek”) conform de meest recente versie van de Incoterms.
3.6 Zodra de Gebruiker meer diensten levert dan omschreven in de Incoterms-regel Ex Works dan zijn deze
diensten in opdracht en voor risico van de Klant.
3.7 De Klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld.
Indien de Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die
noodzakelijk zijn voor de levering, is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico
van de Klant.
3.8 Indien de de zaken niet op het overeengekomen tijdstip afneemt en dat niet aan de Gebruiker is toe te
rekenen, raakt de Klant reeds daardoor zonder ingebrekstelling direct in verzuim. Onverminderd het
recht op vergoeding van alle kosten en schade in verband met deze niet-afname, is de Gebruiker
gerechtigd om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien de Klant de zaken
(ook) niet afneemt voor of op het tweede tijdstip dat de Gebruiker aan de Klant heeft aangezegd, zulks
onverkort het recht van de Gebruiker om, al dan niet in rechte, aanvullende schadevergoeding te
vorderen in verband met het verzuim van de Klant.
3.9 Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde
gedeelte afzonderlijk te factureren.
3.10 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die
tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande
fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
3.11 Wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomsten dienen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen te
worden. Indien de Klant wijziging en/of aanvulling van een overeenkomst verzoekt en partijen geen
overeenstemming bereiken blijft de overeenkomst in oorspronkelijke vorm in stand.
3.12 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan
noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot
aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al
dan niet op verzoek of aanwijzing van de Klant, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd
en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook
consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het
oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als
mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk
opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging
van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
3.13 Gebruiker heeft het recht de overeengekomen prijs te verhogen, ook indien een vaste prijs is
overeengekomen, op grond van een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of als
de verhoging haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op
andere gronden – voor zover deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar
waren -, zonder dat de Klant in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden.

4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

4.1 Gebruiker is gerechtigd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of alle met de Klant gesloten
overeenkomsten met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een
schriftelijke en/of elektronische verklaring aan de Klant te beëindigen, zonder tot enige
schadevergoeding jegens de Klant gehouden te zijn en onverminderd het recht van de Gebruiker
schadevergoeding van de Klant te vorderen:
4.2
– indien de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– indien Gebruiker na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis komen die goede
grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;
– indien de Klant bij het sluiten van de overeenkomst of in een geval als omschreven in artikel 6.2
van deze Voorwaarden verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen
uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– indien door vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat
zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
– in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement van de Klant,
van beslaglegging ten laste van de Klant – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden
is opgeheven -, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer
vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken;
– zich een geval voordoet zoals omschreven in de artikelen 3.7 en 6.7 van deze Algemene
Voorwaarden; en/of
– indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden
gevergd.
4.3 In de gevallen genoemd in artikel 4.2 is de Klant aansprakelijk voor alle de door de Gebruiker geleden
en of te lijden schade daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan, en is het door
de Klant aan de Gebruiker verschuldigde, eventuele rente en schadevergoeding daaronder begrepen,
terstond en ten volle opeisbaar.
4.4 Indien zich ten aanzien van de Klant een grond tot beëindiging c.q. ontbinding voordoet, is de Klant
verplicht dat onverwijld aan de Gebruiker mee te delen.

5 Overmacht

5.1 Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien zij daartoe
gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens
de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. De
Gebruiker is mitsdien niet aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen die het gevolg zijn
van omstandigheden die niet aan haar toerekenbaar zijn (overmacht).
5.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet
en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken zoals onder meer een pandemie of
een epidemie, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor
Gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker
of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien
de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker
haar verbintenis had moeten nakomen.
5.3 Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd
de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5.4 Voorzover Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst
inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk
na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te
voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

6 Betaling en incassokosten

6.1 Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, op een door Gebruiker
aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Deze betalingstermijn is een fatale termijn.
Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
6.2 Gebruiker is, indien daar redelijkerwijs aanleiding voor is ook gedurende de uitvoering van de
overeenkomst, gerechtigd het stellen van (aanvullende) zekerheid of vooruitbetaling door Klant te
verlangen.
6.3 Indien en voor zover (enig deel van) het verschuldigde factuurbedrag niet binnen de overeengekomen
betalingstermijn door de Gebruiker is ontvangen, verkeert de Klant van rechtswege in verzuim zoals
bedoeld in art. 6:83 sub a BW, en is de Klant over het verschuldigde bedrag de wettelijke (handels)rente
verschuldigd als bedoeld in artikelen 6:119a en 6:120 Burgerlijk Wetboek en is de Gebruiker,
onverminderd zijn recht nakoming te vorderen, gerechtigd om de nakoming van zijn verplichtingen uit
hoofde van alle met de Klant gesloten overeenkomsten op te schorten. De rente over het opeisbare
bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening
van het volledig verschuldigde bedrag.
6.4 Gebruiker heeft het recht de door Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in
mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering
van de hoofdsom en de lopende rente.
6.5 De Klant is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van het door hem aan Gebruiker verschuldigde.
6.6 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
6.7 Indien de Klant ook na een schriftelijke of elektronische aanmaning nalaat binnen de hem gestelde
nadere termijn het verschuldigde volledig te voldoen, is de Gebruiker gerechtigd de overeenkomst
zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
6.8 De Gebruiker kan alle kosten die de Gebruiker in of buiten rechte tot behoud van zijn rechten tegenover
de Klant moet maken aan de Klant in rekening brengen. De door de Klant verschuldigde
buitengerechtelijke incassokosten bedragen in dat geval 15% van het verschuldigde bedrag dan wel het
percentage dat wettelijk is toegestaan, zulks met een met een minimum van EUR 750 te vermeerderen
met de daarover verschuldigde BTW.

7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker
totdat de Klant alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is
nagekomen. De Klant doet bij voorbaat afstand van een eventueel retentierecht met betrekking tot de
door de Gebruiker geleverde en nog te leveren zaken. Het eigendomsvoorbehoud gaat niet teniet indien
de Gebruiker haar vorderingen op de Klant aan een derde overdraagt.
7.2 Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen
slechts worden doorverkocht in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de Klant, met dien
verstande dat totdat de Klant de geleverde zaken heeft betaald de Gebruiker in de rechten treedt van
de Klant jegens de afnemer van de Klant, en de geleverde zaken mogen nimmer als betaalmiddel worden
gebruikt. De Klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden
of op enige andere wijze te bezwaren.
7.3 De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de
eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.
7.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop
willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte
te stellen.
7.5 De Klant verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd
te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze
verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de
verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voorzover als nodig verbindt de Klant zich er
jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader
nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
7.6 Voor het geval Gebruiker haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant
bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan
te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en
die zaken terug te nemen.

8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

8.1 Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten anders dan
reeds bij de Klant bekend. Onderdelen die materiaal- en fabricagefouten bevatten zullen, als
voorgenoemd, kosteloos worden vervangen indien deze CIF worden aangeboden bij Gebruiker. De
Gebruiker is tot geen enkele verdere garantie gehouden. De garantie vervalt 6 maanden na levering.
8.2 De gerepareerde en/of vervangen onderdelen worden Ex-Works geleverd door Gebruiker. Vervanging
en/of reparatie leidt niet tot een verlenging van de in lid 1 genoemde garantietermijn. De kosten in
verband met im- of export of andere bijkomende kosten zijn voor rekening van Klant.
8.3 Indien tussen partijen een afwijkende garantieregeling is overeengekomen geldt deze uitdrukkelijk in
plaats van, en niet naast, de in lid 1 genoemde garantie.
8.4 Elk recht op retournering en reclamatie vervalt indien de geleverde zaken zijn gebruikt, verwerkt en/of
aan derden zijn door geleverd. Iedere garantie van Gebruiker vervalt als gevolg van aanpassing,
onderhoud of reparatie van de zaken door anderen dan (aangewezen door) Gebruiker alsmede in geval
van misbruik, ondeskundig gebruik of onjuiste opslag van de zaken, gebruik in strijd met de gebruiks-
en veiligheidsvoorschriften van de zaken of van buiten komende omstandigheden.
8.5 De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk – ten minste binnen 24 uur –
op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende
werkzaamheden zijn uitgevoerd.
8.6 Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt
met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn
overeengekomen. Zichtbare gebreken dienen binnen 5 dagen na levering schriftelijk aan Gebruiker te
worden gemeld. Niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 5 dagen,
na ontdekking schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd
mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren.
De Klant dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
8.7 Overschrijding van de in het vorige lid genoemde termijnen leidt tot verval van alle rechten van de Klant.
8.8 Het in behandeling nemen van retourneringen en reclames laat de betalingsverplichting van de Klant
onverlet.
8.9 De Gebruiker dient door de Klant in de gelegenheid te worden gesteld om de klacht te onderzoeken.
Hiertoe dient de Klant het geleverde, of restanten hiervan, ter beschikking van de Gebruiker te stellen,
bij gebreke waarvan elk recht op reclame van de Klant vervalt.
8.10 Indien de reclame gegrond is zal de Gebruiker, te harer keuze, de koopprijs crediteren, het geleverde
vervangen, aanvullen, repareren of aan de Klant korting verlenen. De Klant heeft geen recht op
schadevergoeding.
8.11 Betrekkelijk geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen
in kwaliteit, kleur of afwerking kunnen geen grond voor reclame opleveren. Wanneer het geleverde
onterecht geretourneerd is, zal de Gebruiker het geleverde naar de Klant terugzenden en de kosten voor
terugzending komen alsdan voor rekening van de Klant.
8.12 Indien komt vast te staan dat een klacht (anders dan bedoeld in artikel 8.11) ongegrond is, dan komen
de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker
daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Klant.
8.13 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen
en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken
derden, één jaar.

9 Aansprakelijkheid

9.1 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan
van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
9.2 Iedere aansprakelijkheid van Gebruiker voor indirecte schade is uitgesloten, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De
aansprakelijkheid van Gebruiker is voorts beperkt tot de nakoming van de in artikel 8 opgenomen
garantie.
9.3 De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het factuurbedrag.
9.4 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade indien
de Klant kan aantonen dat de directe schade of gebrek het rechtstreeks en uitsluitend te wijten is aan
opzet of grove schuld van (leidinggevenden van) Gebruiker.

10 Vrijwaring

10.1 De Klant vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering
van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Gebruiker toerekenbaar
is.
10.2 Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden
Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat
geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen,
dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade
aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van
de Klant.

11 Intellectuele eigendom en privacy

11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op of in verband staan met de geleverde zaken, inclusief
aanpassingen, handleidingen en andere gerelateerde documenten of zaken, blijven het eigendom van
Gebruiker of haar licentiegevers.
11.2 De Gebruiker is in geen geval aansprakelijk wanneer het door haar geleverde of het gebruik daarvan
inbreuk maakt op enig auteursrecht, uitsluitend recht op tekening of model, octrooirecht of ander
intellectueel eigendomsrecht van derden.
11.3 De Gebruiker zal de gegevens van de Klant vertrouwelijk behandelen en gebruiken in het kader van de
overeenkomst en de administratie van de Gebruiker. Klant is er mee akkoord dat de gegevens van de
Klant door de Gebruiker kunnen worden gebruikt voor het doen van nadere aanbiedingen, tenzij de Klant
voor het aangaan van de overeenkomst de Gebruiker schriftelijk heeft geïnformeerd geen toestemming
daartoe te verlenen.
11.4 De Klant verklaart zich onvoorwaardelijk te houden aan het niet openbaar maken van vertrouwelijke
informatie en die maatregelen genomen te hebben die de wet van hem eist. Indien nodig zullen partijen
separate verwerkersafspraken maken.

12 Hoofdelijkheid

12.1 Indien de Klant op enigerlei wijze heeft toegelaten dat er onduidelijkheid bestaat over de vraag namens
welke (rechts)persoon een bestelling wordt geplaatst en/of voor welke Klant de overeenkomst wordt
uitgevoerd, zijn elk van deze (rechts)personen en/of Klanten hoofdelijk verbonden jegens de Gebruiker
voor de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

13 Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing,
ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien
de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens
Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
13.2 De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen,
tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te
leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
13.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen
een geschil in onderling overleg te beslechten.

Algemene voorwaarden